تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
فلسفه و علوم حدیث 
جامعه الحضاره الاسلامیه الدولیه 
 
فوق لیسانس 
 
علوم اسلامی 
دانشگاه نجف 
0.00 
اجتهاد